Statut Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Centrum Kultury „Kłobuk” przy ulicy Kolejowej 6.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki i kultury,
  2. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  3. prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatne do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  5. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
  6. upowszechnianie wiedzy o mieście i powiecie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami regionu Warmii i Mazur.

Członkowie

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi” tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba starsza (50+), która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Skład Zarządu

  • Dąbrowska Kazimiera – prezes
  • Madej Urszula – vice prezes
  • Chojnacka Krystyna – vice prezes
  • Giruć Halina – skarbnik