Statut Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Centrum Kultury „Kłobuk” przy ulicy Kolejowej 6.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki i kultury,
  2. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  3. prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatne do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  5. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
  6. upowszechnianie wiedzy o mieście i powiecie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami regionu Warmii i Mazur.

Członkowie

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi” tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba starsza (50+), która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Skład Zarządu

  • Dąbrowska Kazimiera – prezes
  • Madej Urszula – vice prezes
  • Chojnacka Krystyna – vice prezes
  • Giruć Halina – skarbnik
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).